Vartojimo paskolos sutartis ir kliento, kaip vartotojo, teisės

Kas yra vartotojas?

Vartotojas –  fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Kas yra vartojimo kreditas

Vartojimo paskolos sutartis – sutartis, pagal kurią vartojimo paskolos davėjas arba paskolos davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo paskolos gavėjui vartojimo paskolą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, kai vartojimo paskolos gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu.

Kaip teikiame vartojimo paskolas?

- Vadovaudamiesi vartotojo su mumis sudaryta vartojimo paskolos sutartimi, įvykdome vartotojo skolinį įsipareigojimą, kylantį iš vartotojo ir pirminio kreditoriaus (pardavėjo, paslaugos teikėjo ar paskolos davėjo) sudarytos prekių pirkimo, paslaugų teikimo ar paskolos sutarties. Tam, kad būtų įvykdytas perimtasis įsipareigojimas,  suteikiame vartotojui paskolą išskaidydami mokėjimą.

Įsigijus prekes, prekės nuosavybės teisė vartotojui pereina iš karto po prekės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo su pardavėju. Taip užtikrinamas vartotojo teisių įgyvendinimas: prekių keitimas, reikalavimo dėl kokybės, kiekio ir komplektacijos pareiškimas tiesiogiai pardavėjui.

Pagal tokią schemą gali būti finansuojamas bet kuris skolinis vartotojo įsipareigojimas, neatsižvelgiant į sutarties, iš kurios kyla šis reikalavimas, rūšį.

- Vadovaudamiesi atsakingojo skolinimo principais, teikiame vartojimo paskolas paskolos gavėjui. Paraišką vartojimo paskolai gauti galite užpildyti internetu, telefonu ar klientų aptarnavimo skyriuje. Įvertinsime Jūsų finansines galimybes ir po kelių minučių jau galėsite naudotis pinigais.

Kokias teises turi vartotojas, besinaudojantis vartojimo paskolos paslauga?

- Gauti teisingą informaciją apie vartojimo paskolos paslaugą:

prieš sudarant vartojimo paskolos sutartį vartotojui raštu turi būti pateikta standartinė informacija apie vartojimo paskolą, įskaitant bendrą vartojimo paskolos gavėjo mokamą sumą, bendros vartojimo paskolos kainos metinę normą ir kartu standartinį pavyzdį, kuriame būtų paminėtos visos šios normos apskaičiavimo prielaidos;

vartotojo prašymu vartotojui kartu su standartinės informacijos apie vartojimo paskolą forma taip pat nemokamai turi būti pateikta vartojimo paskolos sutarties projekto kopija, kai vartojimo paskolos davėjas nori sudaryti vartojimo paskolos sutartį su vartotoju;

gauti tinkamo turinio vartojimo paskolos sutartį, kaip tai numato LR Vartojimo kredito įstatymas.

- Nesudaryti vartojimo paskolos sutarties, atsižvelgdamas į jam suteiktą informaciją apie vartojimo paskolos ar kitą paslaugą: jeigu vartotojas mano, kad suteiktos informacijos apie vartojimo paskolos paslaugą nepakanka arba jo netenkina siūlomos vartojimo paskolos sutarties sąlygos, vartotojas turi teisę atsisakyti pasiūlymo sudaryti vartojimo paskolos sutartį.

- Siūlyti pakeisti vartojimo paskolos sutarties sąlygas, kai vartojimo paskolos sutartis jau vykdoma, jei tokie pakeitimai įmanomi teisiniu ir technologiniu požiūriu.

- Nenurodydamas priežasties, per 2 kalendorinių dienų laikotarpį atsisakyti vartojimo paskolos sutarties ir grąžinti paskolos davėjui išmokėtą vartojimo paskolos sumą, nemokėdamas palūkanų ar kitų mokesčių.

- Nenurodydamas priežasties, atsisakyti vartojimo paskolos sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, pranešdamas apie tai vartojimo paskolos davėjui. Tokiu atveju paskolos gavėjas turi grąžinti paskolos davėjui išmokėtą paskolą ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kuomet kreditas buvo išmokėtas iki vartojimo paskolos grąžinimo dienos.

- Ginti pažeistas teises, jei nevykdome įstatymuose ir vartojimo paskolos sutartyje nustatytų reikalavimų (žr. Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu).

Indėlių draudimas

Daugiau informacijos čia.

Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu

Jei manote, kad  pažeidėme su finansinių paslaugų teikimu susijusias Jūsų teises arba teisėtus interesus, pateikite skundą raštu ir nurodykite savo reikalavimus. Skundą galite pateikti kiekviename klientų aptarnavimo skyriuje arba el. paštu [email protected]. Į skundą atsakysime per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Jei skunde nurodyti reikalavimai netenkinami arba tenkinami iš dalies, per vienus metus nuo kreipimosi dienos turime teisę kreiptis į Lietuvos banką (Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius), per elektroninę ginčų nagrinėjimo sistemą www.lb.lt/gincu-sistema, kuris neteismine tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Daugiau

Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47 straipsnio ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23 patvirtintų Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių nustatyta tvarka.

Duomenų apsauga

Paprastai apibrėžiant, asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

Pagrindinė informacija, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pateikiama Informavimo dokumente – informavimo apie asmens duomenų tvarkymą dokumentas, kuriuo esate informuojamas, kokie jūsų duomenys ir kokiais tikslais bus tvarkomi.

Pasirašytas Informavimo dokumentas suteikia mums teisę kreiptis į valstybinius registrus bei kitas dokumente išvardintas duomenų bazes ir gauti asmens duomenis, kurie bus naudojami asmens tapatybei nustatyti, duomenų subjekto pateiktiems asmens duomenims patikrinti, patikslinti, kreditingumui ir finansinei rizikai vertinti ir įsiskolinimui valdyti, paskolos ir kitos finansavimo sutarties, susietos paslaugos sutarties sudarymui ir vykdymui ar kitais dokumente nurodytais tikslais.

Informavimo dokumente Jūs informuojamas apie:

- teisėtą interesą tvarkyti duomenų subjekto duomenis;
- duomenų tvarkymo tikslus bei saugojimo laikotarpį;
- duomenų teikėjus, iš kurių ketiname gauti jo asmens duomenis;
- duomenų gavėjus, kuriems  ketiname perduoti jo asmens duomenis;
- galimas neigiamas pasekmes;
- apie jūsų teises, susijusias su jo asmens duomenų tvarkymu.

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą galite pasiskaityti Privatumo politikoje.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Turėdami pasirašytą Informavimo dokumentą, privalome asmens duomenis:

- rinkti apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir paskui duomenis tvarkyti su šiais tikslais suderintais būdais;
- tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
- jei reikia, nuolat atnaujinti; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba turi būti sustabdytas jų tvarkymas;
- užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
- tvarkyti tik tiek, kiek būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
- saugoti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
- tvarkyti pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Asmens duomenų saugumo įgyvendinimas

Rūpinamės klientų duomenų saugumu ir esame sertifikuoti pagal ISO/IEC 27001:2013 standartą.  Įgyvendiname tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Mūsų duomenų tvarkytojai ir jų darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, saugo asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

Asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi,  juos sunaikiname, išskyrus tuos, kurie teisės aktų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

 

Nenorite gauti vartojimo paskolos?

Jeigu norite apriboti savo galimybes gauti vartojimo paskolas ar kitų rūšių kreditu, ir taip apsisaugoti nuo dalies sukčiavimo atvejų ir neatsakingo skolinimosi, tai galite padaryti dviem būdais:


- Lietuvos bankui pateikus prašymą įrašyti į sąrašą „STOP vartojimo kreditams“.

Aktyvavę šias paslaugas arba kurią nors vieną, įtrauksite save į nekredituotinų asmenų registrą taip patvirtindami ir pranešdami, jog nenorite gauti kredito iš Lietuvoje veikiančių finansų įstaigų (smulkiųjų vartojimo kreditų, vartojimo kreditų, lizingų ir kt.).

 

 

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Informavimo dokumente duomenų subjektas gali nurodyti, jog sutinka arba nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas Informavimo dokumente pažymint langelį „Nesutinku“. Sutikimas išreiškiamas Informavimo dokumente pažymint langelį „Sutinku“. Jei duomenų subjektas nė vieno langelio nepažymi, manoma, jog su atitinkamų duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais jis nesutiko.

Kliento teisės dėl asmens duomenų

Kaip duomenų subjektas turi šias teises:

- teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
- teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
- teisę reikalauti ištaisyti netikslius, neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
- teisę reikalauti ištrinti (teisė būti pamirštam) asmens duomenis;
- teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
- teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
- teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;
- teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Kiekviena ši teisė yra įgyvendinama, atsižvelgiant į teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytas sąlygas. Plačiau galite pasiskaityti Privatumo politikoje.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, užpildykite ir pateikite PRAŠYMĄ ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES). Jums atsakysime per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Tuo atveju, jeigu Jūsų prašymas nebus patenkintas arba bus patenkintas tik iš dalies, per 2 (du) metus nuo pažeidimo padarymo galėsite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

 

 

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button