Privatumo politika

Naujausia versija: 2021–01–07

UAB GF bankas, rūpindamasis Jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindamas jūsų privatumą, siekia jus skaidriai informuoti apie asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Privatumo politika taikoma, kai išreiškiate ketinimą naudotis, naudojatės ar naudojotės mūsų paslaugomis arba esate kitaip susijęs su UAB GF banku ar jos teikiamomis paslaugomis, taip pat kai lankotės mūsų interneto svetainėse. Šiame dokumente nurodome, kokius asmens duomenis ir kokiais tikslais renkame, naudojame, su kuo turimais duomenimis dalijamės, kokias teises turite ir kaip jomis galite pasinaudoti.

Privatumo politika taikoma tik fizinių asmenų duomenims. Politikos nuostatomis vadovaujamės ir tais atvejais, kai asmens duomenis pradėjome tvarkyti iki šio dokumento įsigaliojimo.

Sąvokos

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis asmens duomenų reglamentas).

Bankas (mes) – UAB GF bankas.

Duomenų subjektas (jūs) – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant turimais duomenimis.

Duomenų tvarkymas bet kurie su asmens duomenimis atliekami veiksmai, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, saugojimas, keitimas, naudojimas, platinimas, ištrynimas, sunaikinimas ar kiti veiksmai.

Sutikimas bet koks jūsų laisva valia duotas konkretus pareiškimas, kuriuo sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

Paslaugos – bet kokios elektroniniu ir neelektroniniu būdu Banko siūlomos ar teikiamos paslaugos ir produktai.

Tiesioginė rinkodara veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti jums prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jūsų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Virtualus konsultantas – Banko svetainėje esantis pokalbio langas, skirtas rasti informaciją apie Banko teikiamas paslaugas ar užduoti klausimus kliento aptarnavimo specialistams.

Duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB GF bankas, juridinio asmens kodas 300515252, buveinės adresas Ukmergės g. 322, Vilnius, LT-12106, telefonas 1851 (jei skambinate iš užsienio +370 5 203 1588), el. pašto adresas sveiki@gfbankas.lt.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis į UAB GF banko duomenų apsaugos pareigūną el. paštu DuomenuApsauga@gfbankas.lt arba paštu adresu Ukmergės g. 322, Vilnius, LT-12106.

Duomenų tvarkymo principai

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šiais principais:

 • renkame apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir paskui duomenis tvarkome su šiais tikslais suderintais būdais;
 • tvarkome tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • jei reikalinga, nuolat duomenis atnaujiname; netikslius ar neišsamius duomenis ištaisome, papildome, sunaikiname arba sustabdome jų tvarkymą;
 • užtikriname, kad asmens duomenys būtų tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 • saugome tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 • tvarkome pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
Kokius asmens duomenis tvarkome?

Tvarkomi asmens duomenys  priklauso šioms kategorijoms:

 • asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis, asmens tapatybės dokumento: rūšis, būsena ir jame pateikti duomenys; asmens tapatybės dokumento kopija; asmens atvaizdas (nuotrauka); vaizdo įrašo duomenys (jei asmens tapatybė nustatyta tiesioginio vaizdo perdavimo būdu); teisėtų atstovų (veikiančių pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais) duomenys, įgaliojimų duomenys; informacija, ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo bei ar esate įtrauktas į sankcijų sąrašus arba susijęs su asmenimis, įtrauktais į sankcijų sąrašus, kita neigiama informacija, jūsų rezidavimo vieta mokesčių tikslais;
 • kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas, faktinės, deklaruotos ar apskaitytos gyvenamosios vietos adresas, jei gyvenate užsienyje – valstybė, adresas korespondencijai;
 • duomenys apie šeimą: šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, sutuoktinio asmens tapatybės duomenys;
 • finansiniai ir ekonominiai duomenys:

- informacija apie jūsų pajamas ir išlaidas, profesinę veiklą: mėnesinis darbo užmokestis, darbdavio duomenys, įdarbinimai ir atleidimai, gautos ir paskirtos socialinės išmokos, kitos pajamos, pajamų šaltiniai, vertimosi ūkine ir individualia veikla duomenys; jūsų išlaidos; jūsų profesinė veikla, užimamos pareigos;

- duomenys apie jūsų nuosavybės teise valdomą turtą: nekilnojamojo turto objektai, jų vertė, daiktinės teisės, suvaržymai ir apribojimai; transporto priemonių techniniai duomenys, suvaržymai ir apribojimai; piniginių lėšų šaltiniai ir kilmė; informacija apie palikimo priėmimą ar atsisakymą, testamentus;

- kredito istorijos duomenys: finansinių sandorių rūšys, įsipareigojimų sumos, sandorių vykdymo periodas ir įvykdymo terminas, įsipareigojimų vykdymo istorija, kredito reitingas;

- duomenys apie pradelstus įsipareigojimus ir skolas finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims: jų dydis ir terminas;

 • specialiųjų kategorijų duomenys: duomenys apie tai, ar jums nėra taikomi apribojimai prisiimti finansinius įsipareigojimus, duomenys apie jūsų veiksnumą;
 • duomenys, susiję su paslaugų teikimu: pateiktos paraiškos dėl paslaugų suteikimo, sudaryti sandoriai ir juose nurodyta informacija, sandorių sudarymo vieta ir būdas, sandorių vykdymo ar nevykdymo istorija; atsiskaitymo operacijos ir mokėjimo nurodymuose pateikiama informacija, jūsų sąskaitos numeris kredito įstaigoje ar Lietuvos pašto mokėjimo sąskaitos numeris;
 • bendravimo su jumis duomenys: jums išsiųsti pranešimai ir pasiūlymai (SMS, el. laiškai, laiškai ar pranešimai Klientų savitarnoje ir mobiliojoje programėlėje); informacija iš jūsų laiškų, el. laiškų ar per programėlę mums siunčiamų pranešimų; jūsų prašymai ar skundai; telefoninių pokalbių įrašai (jums sutikus), kuomet skambinate mums ar atsiliepiate į mūsų skambučius bei kita susijusi informacija (pokalbio pradžios ir pabaigos data ir laikas, trukmė, skambinančiojo ar priimančiojo skambutį telefono numeris); bendravimo kitomis nuotolinėmis priemonėmis (Virtualaus konsultanto, Skype, socialiniuose tinkluose ar kt.) metu gauti duomenys;
 • naudojimosi internetu metu gauti duomenys: duomenys, susiję su mūsų interneto svetainės lankytojais bei mobiliosios programėlės naudotojais; prisijungimo prie Klientų savitarnos ir mobiliosios programėlės duomenys, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta; sisteminiuose žurnaluose užfiksuoti ir techniniuose įrašuose išsaugoti duomenys apie jūsų veiklą Klientų savitarnoje ir programėlėje; jūsų nustatymai; mūsų reklamos internete peržiūrų duomenys; duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas; IP (interneto protokolo) adresas, naudojama naršyklė, interneto svetainė, iš kurios patekote į mūsų interneto svetainę; naudojamas įrenginys;
 • vaizdo stebėjimo duomenys: informacija, užfiksuota vaizdo stebėjimo įranga jums lankantis mūsų buveinėje ar GENERAL FINANCING BANKO klientų aptarnavimo skyriuose (į stebėjimo lauką patenkantis vaizdas, įskaitant asmenų atvaizdus ir garso duomenis, asmenų buvimo vieta, judėjimas stebėjimo lauke, asmenų turimas turtas, elgesys, laikas);
 • dalyvavimo tiesioginės rinkodaros kampanijose, konkursuose, apklausose ir tyrimuose informacija: duomenys apie sutikimą ar nesutikimą gauti mūsų paslaugų pasiūlymus, informaciją apie naujas paslaugas, vykdomus konkursus ar apklausas; pasitenkinimas mūsų paslaugomis ir jų kokybe; duomenys, susiję su konkursų ar kitų rinkodaros kampanijų eiga ir dalyvavimu jose;
 • duomenys apie jūsų poreikius, pomėgius, elgesio įpročius: aktyvumas naudojantis mūsų paslaugomis ir jų teikimo kanalais, informacija apie jūsų interesus, nustatymai Klientų savitarnoje ir mobiliojoje programėlėje, kiti duomenys, kuriuos mums teikiate bendraudami su mumis arba kuriuos gauname jums naudojantis mūsų paslaugomis;
 • kandidatų į mūsų darbuotojus ar praktikantus asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenimo aprašyme ar atrankos metu pateikti duomenys; vieša informacija; duomenys, kuriuos turime gauti įdarbinant asmenis į konkrečią darbo poziciją ar priimant praktikai;
 • banko kontrahentų duomenys: su kontrahentais juridiniais asmenimis sudarytose sutartyse nurodyti šių asmenų darbuotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris), susirašinėjimo duomenys, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys;
 • kiti duomenys, kurie renkami remiantis jūsų sutikimu ir kurie išsamiai apibrėžiami sutikimo davimo metu, arba tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu teikiant jums paslaugas.
Kaip gauname jūsų asmens duomenis?

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš jūsų, kai jūs:

 • kreipiatės į mus dėl mūsų paslaugų teikimo, pildote užklausas ar paraiškas;
 • naudojatės mūsų paslaugomis: sudarote su mumis sandorius dėl paslaugų teikimo ir juos vykdote, atliekate mokėjimus, teikiate prašymus ar skundus;
 • bendraujate su mumis GENERAL FINANCING BANKO klientų aptarnavimo skyriuose ar per mūsų partnerius, taip pat ir naudojantis nuotolinėmis priemonėmis: telefonu, el. paštu, paštu, Virtualaus konsultanto, socialiniais tinklais ar kt.;
 • lankotės mūsų interneto svetainėje, naudojatės Klientų savitarna bei mūsų mobiliąja programėle;
 • kreipiatės į mus siekdami bendradarbiauti ir sudaryti ar vykdyti sudarytas sutartis;
 • kreipiatės į mus norėdami įsidarbinti, atlikti praktiką.

Jūsų asmens duomenis gauname ir kai juos mums pateikia trečiosios šalys: duomenų bazes ir registrus tvarkančios įmonės ar valstybės įstaigos; kitos finansų ir kredito įstaigos; fiziniai asmenys (kai jie pateikia savo sutuoktinių ar vaikų, savo atstovaujamų asmenų duomenis); paslaugų teikėjai, kurie padeda mums teikti paslaugas (siųsti jums pranešimus, vykdyti tiesioginės rinkodaros programas, atlikti rinkos tyrimus, analizuoti turimus duomenis ir pritaikyti juos pagal jūsų poreikius ir pomėgius). Kandidatų į mūsų darbuotojus duomenis gauname ir iš atrankas vykdančių subjektų, darbo paieškos tinklalapių, karjeros socialinių tinklų ir kt.

Registrai ir duomenų bazės, iš kurių gauname duomenis:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkomos duomenų bazės: Kredito biuras Infobankas ir Kredito biuras Sistema;
 • UAB „Scorify“ tvarkomos duomenų bazės apie finansinius įsipareigojimus ir skolas;
 • VĮ „Registrų centras“ administruojami registrai: Gyventojų registras, Įgaliojimų registras, Testamentų registras, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras, Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS), Juridinių asmenų registras;
 • VĮ „Regitra“;
 • Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė ir Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinė sistema;
 • Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tvarkomi duomenys, sankcijų sąrašai.

Atlikdami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tyrimą ir nustatydami, ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo, rinksime viešai prieinamą informaciją, taip pat tikrinsime, ar nesate nuolatinis gyventojas ar pilietis valstybės, kuri pagal FATF (Financial Action Task Force) priskirta prie aukštos rizikos ir kitų stebimų jurisdikcijų sąrašo, ir ar nesate įtrauktas į konsoliduotą asmenų, jų grupių bei įmonių ir įstaigų, kurioms taikomos Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų finansinės sankcijos, sąrašą.

Siekiant gerinti aptarnavimo kokybę ir suteikti jums pagalbą interneto svetainėje įdiegėme Virtualaus konsultanto – tai papildoma pagalbos realiu laiku priemonė, kuria galite pasinaudoti bendraudami su mūsų konsultantu. Virtualaus konsultanto veikimui būtini duomenys yra saugomi jūsų kompiuteryje slapukų pavidalu. Virtualaus konsultanto įrankyje duomenys atsiranda tik tuo atveju, jeigu yra pradedamas bendravimo internetu procesas su vienu iš mūsų konsultantų. Duomenis iš kompiuterio bet kada galima pašalinti naudojantis naršyklių nustatymuose esančiomis pasirinktimis. Jeigu naudojatės papildomos pagalbos funkcija ir inicijuojate bendravimą su konsultantu, jis pokalbio metu mato informaciją apie jūsų naršymą puslapyje, jūsų vedamą informaciją, įprastus interneto puslapių naršymui būdingus duomenis, taip pat pelės žymeklio poziciją tam, kad būtų galima suteikti reikiamą pagalbą. Taip pat atskiru leidimu galima konsultantui perduoti savo pelės kontrolę ir taip išspręsti iškilusias, su naršymu susijusias, problemas. Atkreipkite dėmesį, kad konsultantas valdydamas pelės žymeklį negali atidaryti papildomų programų, pereiti į kitus naršyklės langus, ar kitas sistemas. Konsultantas valdydamas pelę gali atlikti tik naršymo veiksmus (eiti į kitus vidinius puslapius, pildyti laukus) tik bendrovės tinklalapyje. Visus šiuos veiksmus konsultantas gali atlikti tik gavęs jūsų sutikimą ir jūs bet kuriuo metu galite nutraukti konsultanto atliekamą naršymo sesiją. Naršymo metu jūs visuomet matote, kur yra pelės žymeklis ir kokia informacija vedama į tam skirtus įvedimo laukus.

Socialiniuose tinkluose jūsų pateikiamus duomenis (įskaitant duomenis, ar naudojate „Like“ ar „Follow“ funkcijas bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo, kuriuo naudojatės valdytojas. Rekomenduojame perskaityti šių socialinių tinklų privatumo politikas.

Kokiais tikslais ir kokiais teisiniais pagrindais naudojame jūsų duomenis

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tik remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisiniais pagrindais:

 • siekdami sudaryti ir / ar vykdyti su jumis sudarytą sutartį;
 • jūsų sutikimu;
 • kai tvarkyti asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai;
 • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų teisėto intereso (tik jei jūsų interesai nėra svarbesni).

Duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems tikslams pasiekti, be to, užtikriname, kad tikslai yra nustatyti prieš pradedant rinkti duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais ir pagrindais:

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkymo pagrindas ir tvarkomi duomenys
Asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų tikslinimo ir (arba) teisingumo patikrinimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais

Vykdydami teisinę prievolę prieš sudarydami su jumis sutartis turime teisės aktuose įtvirtinta tvarka nustatyti jūsų asmens tapatybę bei atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tyrimą, t. y. išsiaiškinti, ar dalyvaujate politikoje arba esate su ja susijęs, jūsų pajamų (lėšų) šaltinius, vykdomą veiklą, patikrinti, ar jums nėra taikomos sankcijos arba jūsų veikla nėra susijusi su asmenimis, kuriems taikomos sankcijos. Sudarius sutartį, stebėsime atliekamas pinigines operacijas bei ar jūsų pateikti duomenys nepasikeitė. Jeigu nustatysime, kad jums turi būti taikomos sustiprintos tapatybės nustatymo priemonės, paprašysime pateikti papildomus duomenis.

Tvarkome jūsų asmens tapatybės duomenis; kontaktinius duomenis; informaciją apie jūsų profesinę veiklą, įskaitant darbovietę ir užimamas pareigas, taip pat ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo; jūsų sudarytų sandorių informaciją ir dokumentaciją, atliktų piniginių operacijų duomenis, pajamų (lėšų) šaltinius; patikrinimo sankcijų sąrašuose ir prieinamuose registruose duomenis.

Mobiliojoje programėlėje jums pageidaujant asmens tapatybės dokumento duomenis automatiškai nuskaitysime dokumento lustą priglaudus prie mobilaus įrenginio (jei įrenginys palaiko NFC technologiją).
Finansinių paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo bei vykdymo, kreditingumo vertinimo, draudimo apsaugos suteikimo ir įsigaliojimo bei draudimo sutarties vykdymo tikslais  Siekdami sudaryti su jumis sutartis ir teikti jums finansines paslaugas, tvarkome jūsų asmens tapatybės duomenis; kontaktinius duomenis; duomenis, susijusius su paslaugų jums teikimu ir bendravimo su jumis duomenis. Jums pradėjus pildyti ar užpildžius paraišką dėl paslaugų teikimo ir neužbaigus sutarties sudarymo proceso, galime su jumis susisiekti nurodytais kontaktiniais duomenimis ir jums padėti sudaryti sutartį naudojantis nuotolinėmis priemonėmis.
Vykdydami teisinę prievolę saugoti finansinių paslaugų teikimo sutarčių dokumentaciją, popierines sutartis skenuojame ir archyvuojame, o elektronines sutartis saugome, tam pasitelkiame tokias paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis.
Jeigu kreipiatės į mus dėl vartojimo kredito suteikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo bei teisinės prievolės atsakingai įvertinti jūsų kreditingumą pagrindais papildomai tvarkome informaciją apie jūsų pajamas ir išlaidas, profesinę veiklą; duomenis apie šeimą; kredito istorijos duomenis; duomenis apie pradelstus įsipareigojimus ir skolas; duomenis apie tai, ar jums nėra taikomi apribojimai prisiimti finansinius įsipareigojimus, duomenis apie jūsų veiksnumą. Kreditingumo vertinimui duomenis gauname iš jūsų ir iš registrų bei duomenų bazių
Sutarčių vykdymo bei teisėto intereso teikti jums kokybiškas paslaugas, įskaitant informacijos jums teikimą bei konsultavimą, pagrindais, tvarkome su paslaugų teikimu susijusius duomenis ir atsiskaitymo pagal sudarytas sutartis informaciją. Teikdami jums informaciją ar konsultacijas bei atsakydami į jūsų prašymus ar skundus, pateikdami jums sudaromų sutarčių sąlygas ar sutarčių pakeitimus, saugome bendravimo su jumis duomenis, įskaitant telefoninių pokalbių įrašus, o jums naudojantis internetu ar mobiliąja aplikacija – ir naudojimosi internetu metu gautus duomenis.
Jeigu naudojatės draudimo paslaugomis, kurios susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis arba mums tarpininkaujant, jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis ir informaciją apie sudarytą sutartį perduosime draudimo paslaugas teikiančiai įmonei.
Vykdydami teisinę prievolę, jūsų duomenis apie naudojimąsi mūsų paslaugomis perduodame institucijoms, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka privalome teikti ataskaitas, arba atsakydami į mus prižiūrinčių institucijų, valstybės įstaigų, teisėsaugos institucijų ar kitų teisę gauti informaciją turinčių asmenų prašymus ar įpareigojimus.
Paslaugų kūrimo ir plėtojimo tikslais  Mūsų teisėto intereso kurti naujas ar plėtoti jau teikiamas paslaugas, užtikrinti paslaugų teikimo sklandumą, nustatyti potencialius mūsų paslaugų gavėjus ar jų grupes, numatyti jų pageidavimus ir poreikius pagrindu analizuojame ir sisteminame į mus besikreipiančių ir/ar sudarančių sutartis asmenų duomenis, įskaitant informaciją apie užsakytas paslaugas, paslaugų naudojimosi veiklą ir istoriją, sutarčių vykdymo duomenis, duomenis apie jūsų poreikius, pomėgius ir elgesio įpročius, bendravimo, apklausų ir tyrimų metu pateiktą informaciją.
 

Sudarytų sutarčių kontrolės, įsiskolinimo valdymo ir skolų išieškojimo, teisėtų interesų apsaugos ir pažeistų teisių gynimo, finansinės rizikos valdymo tikslais

 Siekdami vykdyti su jumis sudarytas sutartis bei teisinės prievolės valdyti finansines rizikas, taip pat teisėto intereso išvengti nuostolių ar juos sumažinti bei apginti savo pažeistas teises pagrindu atliekame su jumis sudarytų sutarčių ir pagal jas vykdomų mokėjimų stebėseną ir atsiskaitymo kontrolę, įgyvendiname sukčiavimų ir kitų nusikalstamų veikų prevencijos priemones, vertiname susijusias rizikas. Vykdydami šią veiklą tvarkome jūsų asmens tapatybės ir sudarytose sutartyse nurodytus duomenis, mokėjimų pagal sudarytas sutartis apskaitos duomenis, o kontaktinius duomenis naudojame jus informuodami apie sutarčių vykdymo eigą.
Teisėto intereso keistis informacija apie asmenų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą ir skolas, informaciją apie sudarytas sutartis ir jų vykdymą perduodame Lietuvos banko, UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“ tvarkomoms duomenų bazėms.
Jeigu jūs nevykdote sutartinių įsipareigojimų, gindami savo teises ir teisėtus interesus, imamės skolų išieškojimo veiksmų ir jūsų duomenis perduodame skolų išieškojimo bendrovėms, teismams, antstoliams ir kitiems susijusiems asmenims, taip pat be jūsų sutikimo galime perleisti reikalavimo teises į jūsų skolą tretiesiems asmenims. Jums pažeidus įstatymus ir galimai įvykdžius nusikalstamą veiką, kreipiamės į teisėsaugos institucijas.
Kokybiško aptarnavimo tikslais  

Teisėto intereso pagrindu siekdami užtikrinti kokybišką aptarnavimą ir jį pritaikyti prie jūsų poreikių, tvarkome telefoninių pokalbių, kai jūs skambinate mums arba atsiliepiate į mūsų skambučius, taip pat bendravimo mobiliojoje programėlėje ar komunikavimo su jumis kitais kanalais (naudojantis el. paštu, Virtualaus konsultanto, Skype, socialiniais tinklais ir kt.) įrašus, jūsų identifikavimo duomenis, bendravimo metu pateiktą informaciją ir tokius techninius duomenis kaip laikas, trukmė, IP (interneto protokolo) adresas ir kt.

Mūsų interneto svetainėje sukurta galimybė palikti atsiliepimą apie mūsų paslaugas ir aptarnavimą. Teisėto intereso jums atsakyti į paliktą atsiliepimą pagrindu tvarkome jūsų atsiliepimo formoje nurodytą vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį.

Jums konsultuojantis interneto svetainėje Virtualaus konsultanto įrankį, kurio pagalba matysime informaciją apie jūsų naršymą puslapyje, jūsų vedamą informaciją, įprastus interneto puslapių naršymui būdingus duomenis.

Tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros veikla apima: paslaugų pasiūlymų (įskaitant ir asmeninius pasiūlymus) ir informacijos apie naujas mūsų paslaugas, vykdomas akcijas, galimybę dalyvauti konkursuose ar rinkodaros kampanijose pateikimą; teiravimąsi jūsų nuomonės apie paslaugų ir aptarnavimo kokybę, dalyvavimą apklausose ar rinkos tyrimuose; informacijos apie vykdomus socialinės atsakomybės ir paramos projektus pateikimą. Atskiro jūsų sutikimo pagrindu galime jums siųsti ir trečiųjų šalių tiesioginės rinkodaros pranešimus. Sveikinimai gimimo dienos ar kitų švenčių proga, elektroninių laiškų siuntimas, kurių turinys susijęs su sutarčių vykdymu, priminimas apie skolą ir kt. informacinio pobūdžio pranešimai nelaikomi tiesioginės rinkodaros veikla.

Jūsų sutikimo pagrindu vykdydami bendro pobūdžio tiesioginę rinkodarą tvarkome jūsų vardą, pavardę ir jūsų kontaktinius duomenis. Tais atvejais, kai sutikimo nesate davę, bet naudojatės mūsų paslaugomis ir esate nurodę mums savo kontaktinius duomenis bei dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neprieštaravote, remiantis savo teisėtu interesu teikti informaciją apie mūsų paslaugas ar produktus, paslaugų teikimo metu galime jums el. paštu ar SMS žinutėmis pateikti pasiūlymus apie panašias prekes ar paslaugas.

Jums išreiškus sutikimą, naudosime profiliavimo įrankius ir pateiksime jums asmeninius pasiūlymus, pritaikytus prie jūsų poreikių ir pomėgių. Šiuo atveju be jau nurodytų duomenų taip pat tvarkome jūsų gimimo datą, lytį, duomenis apie šeiminę padėtį ir šeimos sudėtį, informaciją apie jūsų vykdomą profesinę veiklą bei duomenis, kuriuos gauname jums užsakant mūsų paslaugas ar naudojantis jomis, vykdant sudarytas sutartis, duomenis apie jūsų poreikius, pomėgius, elgesio įpročius ir kt.

Teisėto intereso žinoti, ar jums siunčiami pranešimai yra aktualūs, pagrindu rinksime informaciją apie jums išsiųstus pranešimus, duomenis, ar juos perskaitėte, kada perskaitėte, kurias nuorodas paspaudėte ir pan.

Klientų savitarnoje ir mobiliojoje programėlėje galite keisti nustatymus ir pasirinkti, kokiomis priemonėmis norite gauti tiesioginę rinkodarą.

Baigiantis sutikimo su tiesiogine rinkodara galiojimo terminui galime su jumis susisiekti dėl pakartotinio sutikimo davimo.

Vaizdo stebėjimas saugumo užtikrinimo tikslu

Teisėto intereso pagrindu siekdami užtikrinti mūsų darbuotojų, klientų ir kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų ir jų turto saugumą bei užkirsti kelią sukčiavimams ir kitoms nusikalstamoms veikoms, o joms įvykus jas nustatyti, tvarkome mūsų buveinėje ir GENERAL FINANCING BANKO klientų aptarnavimo skyriuose įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotus vaizdo, įskaitant ir garsą, įrašus, jų vietą ir laiką. Duomenis prireikus perduodame teisėsaugos institucijoms (teismams, policijai, prokuratūrai ar kt.).

Internetinės svetainės, Klientų savitarnos ir mobiliosios programėlės veikimo užtikrinimo tikslu

Teisėto intereso suteikti jums galimybę naudotis elektroniniais kanalais ir užtikrinti jų naudojimosi bei veikimo kontrolę, sudaryti jums patogias sąlygas susisiekti su mumis ar patogiai rasti jums aktualią informaciją, užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir neteisėtam jų naudojimui informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, taip pat siekiant tobulinti technines priemones, informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos paslaugos pritaikymą naudojamiems įrenginiams, tobulinant technines priemones bei informacinių technologijų infrastruktūrą, tvarkome naudojimosi internetu metu ir bendraujant  su jumis gautus duomenis.

Kai esate sudarę su mumis sutartis, naudojatės ar ketinate naudotis mūsų paslaugomis, susikuriate asmeninę paskyrą Klientų savitarnoje ar mobiliojoje programėlėje, pateikdami jums informaciją Klientų savitarnoje ir mobiliojoje programėlėje taip pat tvarkome ir jūsų asmens tapatybės duomenis bei su teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją.

Darbuotojų ir praktikantų atrankos tikslu

Jūsų sutikimo arba mūsų teisėto intereso vykdyti atrankas į laisvas darbo ar praktikos pozicijas ir įdarbinti naujus darbuotojus pagrindu tvarkome kandidatų į mūsų darbuotojus ar praktikantus duomenis, kuriuos galime gauti tiesiogiai iš jūsų, atrankas vykdančių subjektų, darbo paieškos tinklalapių, karjeros socialinių tinklų ir kt.

Banko konfidencialios informacijos ir veiklos tęstinumo užtikrinimo tikslu

Teisėto intereso užtikrinti Banko konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą, bendrovė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais.

Banko sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymo tikslu Teisėto intereso užtikrinti Banko sudarytų sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymą, tvarkome sudarytose sutartyse nurodytus šių asmenų darbuotojų duomenis.
Ar profiliuojame jūsų duomenis ir naudojame automatizuotų sprendimų priėmimo sistemas

Profiliavimas – tai asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikrus su jumis susijusius asmeninius aspektus, o automatizuotų sprendimų priėmimas reiškia, kad sprendimą priimame naudodami tik automatines priemones.

Automatizuoto sprendimo priėmimo ir profiliavimo sistemą naudojame, kai:

 • jūs kreipiatės į mus dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo ir mes atliekame jūsų kreditingumo vertinimą, t. y. analizuojame surinktus duomenis  ir prognozuojame jūsų finansines galimybes sudaryti ir vykdyti sandorį. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu, kuris ateityje gali daryti įtaką jūsų galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, nes automatiniu būdu efektyviau ir greičiau galime įvertinti jūsų pateiktus ir iš trečiųjų šalių gautus duomenis ir informaciją, kredito istoriją ir kt. Automatinio sprendimo priėmimo metodai yra reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas;
 • sudarius sandorį, vykdome sandorių ir operacijų stebėseną, rizikos ir įsiskolinimų valdymą. Jums nevykdant įsipareigojimų, ateityje tai gali daryti įtaką jūsų galimybei sudaryti kitus sandorius;
 • nustatydami jūsų tapatybę, tikrindami jūsų pateiktų duomenų teisingumą ir tikslindami juos, vertindami pinigų plovimo prevencijos riziką, kovodami su sukčiavimu;
 • vykdome tiesioginę rinkodarą. Išsaugodami jūsų naudojimosi paslaugomis istoriją, surinktus duomenis naudosime tam, kad galėtume jums pasiūlyti, mūsų nuomone, jūsų asmeninius poreikius, pomėgius ar interesus atitinkančius produktus, pateikti aktualius pasiūlymus ar pritaikyti tinkamą aptarnavimą.

Profiliavimas pagrįstas teisės aktuose numatytų įpareigojimų vykdymu (pavyzdžiui, atliekant rizikos vertinimą pinigų plovimo prevencijos tikslais), jūsų sutikimu arba mūsų teisėto intereso pagrindu.

Su kuo gali būti dalijamasi jūsų duomenimis?

Jūsų duomenis atskleidžiame:

 • mūsų akcininkams, kai duomenys atskleidžiami dėl akcininkų teisėto intereso ir laikantis teisės aktų reikalavimų;
 • įmonėms ar asmenims, kurie siūlo ir teikia mūsų paslaugas: vartojimo kredito tarpininkams, kurjerių įmonėms bei kitiems partneriams, kurie padeda sudaryti sandorius su jumis (atspausdina, pristato klientams sandorius pasirašymui ir pan.);
 • draudimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kai tarpininkaujame teikdami draudimo paslaugas arba draudimo paslauga susijusi su mūsų teikiamomis paslaugomis;
 • mokėjimo paslaugų teikėjams, vykdantiems mokėjimus arba surenkantiems įmokas pagal kredito sandorius;
 • kredito ir finansų įstaigoms, atliekančioms jūsų kreditingumo vertinimą;
 • registrus tvarkančioms įmonėms ar valstybės įstaigoms: VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos bankas, UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“, kai atliekame jūsų (ir jūsų sutuoktinio, jei reikia) kreditingumo vertinimą arba perduodame duomenis apie jūsų įsipareigojimų (ne)vykdymą;
 • teismams, antstoliams, skolų valdymo ir/ar išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, kai jūs nevykdote su mumis sudarytų sutarčių;
 • UAB „ONDATO“, kai jūs naudodamiesi mobiliąja programėle nustatote savo asmens tapatybę arba naudodamiesi šios įmonės paslaugomis įvertiname klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;
 • reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms, kai mes perleidžiame savo turimas reikalavimo teises į klientų skolas kitiems asmenims. Šiuo atveju neturime gauti jūsų sutikimo, apie skolos perleidimą jus gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius;
 • mūsų veiklą prižiūrinčioms institucijoms (Lietuvos bankui, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kt.) ir kitoms valstybės institucijoms (teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, policijai, prokuratūrai ir kt.), kai šios institucijos prašo mūsų pateikti informaciją, arba savo iniciatyva, kai turime įtarimų dėl nusikalstamų veikų padarymo;
 • advokatams, antstoliams, notarams, bankroto administratoriams ir kitiems asmenims, turintiems teisę gauti informaciją, kai gauname jų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį / liudijimą;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, kai sudarote indėlio sutartį;
 • kiti asmenys, teikiantys mums: pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimo ir rizikos vertinimo paslaugas;  klientų ar kitų besikreipiančių asmenų aptarnavimo telefonu paslaugas; tiesioginės rinkodaros kūrimo ir vykdymo paslaugas; dokumentų skenavimo ir archyvavimo paslaugas; pašto paslaugas; ryšio paslaugas; veiklos ir/ar paslaugų kokybės vertinimo, kontrolės bei gerinimo paslaugas; IT sistemų ir programinės įrangos kūrimo, vystymo ir veikimo priežiūros paslaugas; asmens duomenų analizės, sisteminimo ir profiliavimo paslaugas; klientų nemokumo rizikos vertinimo paslaugas; paslaugų ar produktų kūrimo bei tokių paslaugų ir produktų veikimo užtikrinimo paslaugas; audito, konsultavimo teisės ar finansų klausimais paslaugas ir kt.;
 • kitiems asmenims jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Jeigu jūsų duomenis atskleidžiame mums paslaugas teikiantiems subjektams, prieš suteikdami prieigą prie jūsų duomenų sudarome su jais rašytinę sutartį, įpareigojančią laikytis duomenų apsaugos reikalavimų ir užtikrinti jų konfidencialumą. Jūsų duomenys gali būti tvarkomi tik teikiant tas paslaugas, o tvarkyti duomenis kitais tikslais draudžiama.

Jums delsiant vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal su mumis sudarytus sandorius daugiau kaip 60 dienų, informaciją apie jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, perduosime UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), UAB „Scorify“ (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai,  tel.: +370 676 48676), kitiems jungtinių duomenų rinkmenų valdytojams. Šie duomenų valdytojai tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdami teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką jūsų galimybei sudaryti sandorius.

Ar perduodame jūsų duomenis už ES (EEE) ribų?

Jūsų asmens duomenis įprastai tvarkome Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (į ją įeina Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) teritorijoje, tačiau teikdami tam tikras finansines paslaugas ir jūsų duomenis apdorojant bankinėje sistemoje, duomenis tvarkome ir už ES (EEE) ribų.

Remiantis BDAR duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba duomenų subjektas davė sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

 • sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal BDAR;
 • šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

Visais atvejais užtikriname, kad duomenų tvarkytojai ir jų subtvarkytojai, veikiantys tiek ES (EEE) teritorijoje, tiek už jos ribų taikytų tinkamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones, o jūs galėsite naudotis BDAR suteiktomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis subjektų teisių gynimo priemonėmis.

Kaip ilgai saugome duomenis?

Asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, dėl kurių duomenys buvo surinkti, arba teisės aktuose numatytą laikotarpį. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui arba kai asmens duomenys nebereikalingi, mes juos sunaikiname arba nuasmeniname taip, kad neįmanoma nustatyti duomenų subjekto. Šiuos veiksmus įsipareigojame atlikti ne vėliau kaip per 1 metus pasibaigus duomenų saugojimo terminui.

Duomenys Tvarkymo (saugojimo) terminas
Jūsų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos ir duomenys, tiesioginio vaizdo perdavimo įrašas ir kiti duomenys, gauti tapatybės nustatymo metu, sudarytos sutartys ir su jomis susiję dokumentai ir duomenys, kiti juridinę galią turintys dokumentai

10 metų nuo jūsų sudarytos sutarties pabaigos datos arba 30 mėn., jeigu sudaryti finansinių paslaugų sutartį buvo atsisakyta ar sutartis neįsigaliojo.

Popierinių sutarčių ir su jomis susijusių dokumentų originalų saugojimo terminas gali būti sutrumpintas, jeigu likusį terminą išsaugoma elektroninė kopija.
Kreditingumo vertinimo metu surinkta informacija, dokumentai ir duomenys 3 metus nuo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį įvykdymo dienos.
Korespondencija ir kiti bendravimo su jumis duomenys

5 metus, o jeigu sudarote sutartį – 5 metus nuo jūsų sudarytos sutarties pabaigos.

Telefoninių pokalbių įrašai saugomi ne ilgiau nei 1 metus nuo pokalbio įrašo, jei tai informacinio ir konsultacinio pobūdžio pokalbiai, kurių metu teikiama Banko bendroji informacija, nesusijusi su asmens duomenimis. Jei pokalbio metu pateikiami duomenys sandorio sudarymui ar apie konkretų sandorį, sutikimai, prašymai, pokalbis vyksta apie pradelstus mokėjimus – tokie įrašai saugomi ne ilgiau nei Banke sudaromų sandorių su klientais maksimalus galiojimo laikotarpis (šiuo metu 7 metai) ir 8 metai po šio laikotarpio pabaigos.

Virtualaus konsultanto įrankiu gauti duomenys saugomi 3 metus aktyvioje duomenų bazėje.

Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys Tol, kol jūs atšaukiate savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 5 metus nuo sutikimo dienos. Baigiantis sutikimo galiojimo terminui, galime su jumis susisiekti dėl pakartotinio sutikimo davimo.
Slapukai Slapukų politikoje nurodytą terminą.
Vaizdo stebėjimo duomenys 6 mėn.
Kandidatų į mūsų darbuotojus ir praktikantus duomenys

10 dienų po atitinkamos atrankos pasibaigimo (darbo sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo) arba, jūsų sutikimu, dar 1 metus.

Kaip saugome jūsų duomenis?

Mes siekiame užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą ir apsaugoti juos nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, informacinių technologijų infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. Mes įgyvendiname teisines, technologines ir organizacines priemones, pavyzdžiui, ribotą prieigą prie duomenų, duomenų šifravimą, atsarginių kopijų darymą bei duomenų konfidencialumą ir kt. Saugumo priemones nustatome atsižvelgdami į duomenų apimtį ir jautrumą bei jūsų kaip duomenų subjekto teisėms kylančius pavojus.

Prieiga prie duomenų suteikiama mūsų ir mūsų partnerių (duomenų tvarkytojų) darbuotojams, kuriems ji reikalinga darbo funkcijų vykdymui. Prieš suteikdami prieigą prie duomenų savo partneriams, juos patikriname, o partneriai įsipareigoja taikyti tinkamas priemones duomenų saugumui ir išlaikyti tvarkomų duomenų konfidencialumą. Darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, dirbantys su asmens duomenis, saugo asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad perduodami mums savo duomenis elektroniniu ryšiu, turite imtis priemonių savo duomenų saugumui užtikrinti. Mes negalime garantuoti ir prisiimti atsakomybės už duomenų apsaugą, kai naudojatės elektroninių ryšių paslaugų teikėjų paslaugomis.

Jeigu naudojatės Klientų savitarna ir mobiliąja programėle, laikykite paslaptyje savo prisijungimo duomenis ir jų neatskleiskite jokiems tretiesiems asmenims. Tais atvejais, kai tretieji asmenys atliks bet kokius veiksmus pasinaudoję jūsų asmens duomenimis ar prisijungę prie jūsų savitarnos paskyros internete arba mobiliojoje programėlėje, atsakomybė už šiuos veiksmus teks jums.

Kokias teises turite?

Jūs turite šias su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis. Jūs galite gauti patvirtinimą, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ar ne. Jeigu tvarkome jūsų duomenis, pateiksime informaciją,  kokius asmens duomenis, kokiais tikslais tvarkome, atitinkamas duomenų kategorijas, duomenų šaltinius ir kokiems duomenų gavėjams teikėme duomenis bent per paskutinius 1 metus. Kai priimami automatiniai sprendimai, paaiškinsime, pagal kokią logiką su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi automatiškai;

teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius su jumis susijusius asmens duomenis arba reikalauti papildyti neišsamius duomenis;

teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Šia teise galite pasinaudoti, jei tvarkomi duomenys yra pertekliniai arba tvarkomi neteisėtai, tačiau reikalauti ištrinti jūsų duomenis negalėsite, jei juos tvarkome turėdami teisinį pagrindą (duomenis tvarkome, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį, arba teisės aktai nustato mums pareigą duomenis tvarkyti tam tikrą terminą ir pan.);

teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai jūsų duomenų tvarkymas pagrįstas sutikimo davimu (pavyzdžiui, galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų). Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Atšaukus sutikimą, sustabdysime duomenų tvarkymą ir duomenis sunaikinsime, jei teisės aktai neįpareigoja tokių duomenų saugoti; 

teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol patikrinsime jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą;

teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti su jumis susijusius duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, jei techniškai tokia galimybė įgyvendinama;

teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu, įskaitant ir profiliavimą, kai teisėto intereso siekiame mes ar trečiasis asmuo, kuriam teikiami jūsų duomenys, jeigu minėtas teisėtas interesas nėra viršesnis. Taip pat bet kuriuo metu galite nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

teisę nesutikti su automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamu sprendimu, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris jums panašiu būdu daro didelį poveikį. Kai sprendimas būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį arba yra pagrįstas aiškiu jūsų sutikimu, jūs galite reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą;

teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – visų pirma, valstybės narės, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba kurioje buvo padarytas įtariamas BDAR pažeidimas. Lietuvoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, LT-10312). Galite skųsti mūsų veiksmus (arba neveikimą) per 3 mėnesius nuo mūsų atsakymo į jūsų skundą dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai baigiasi terminas pateikti atsakymą. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus galite skųsti teismui.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Prašymus ar skundus dėl aukščiau nurodytų teisių jūs galite pateikti mūsų duomenų apsaugos pareigūnui rašydami el. paštu DuomenuApsauga@gfbankas.lt arba paštu siųsdami adresu Ukmergės g. 322, Vilnius, LT-12106, užpildydami elektroninio prašymo formą Klientų savitarnoje ar mobiliojoje programėlėje, taip pat jei turite klausimų galite atvykti į bet kurį GENERAL FINANCING BANKO klientų aptarnavimo skyrių. Teikdami prašymą galite nurodyti, kokiu patogiu būdu norėtumėte gauti atsakymą.

Jeigu prašymą siunčiate el. paštu, prašymas turi būti pasirašytas galiojančiu sertifikuotu elektroniniu arba mobiliu parašu. Siunčiant paštu, prie prašymo turite pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Įgyvendindami savo teises atvykę į GENERAL FINANCING BANKO klientų aptarnavimo skyrių, pateikite savo asmens tapatybės dokumentą.

Prašydami ištaisyti jūsų pasikeitusius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, arba ištaisyti kitus netikslius duomenis, su prašymu kartu pateikite dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas. Jeigu kopijas siunčiate paštu, jos turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka; siunčiant el. paštu - pasirašytos galiojančiu sertifikuotu elektroniniu arba mobiliu parašu.

Atsakymą į jūsų prašymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jūsų prašymo gavimo. Išskirtiniais atvejais, kai atsakymui pateikti šio termino nepakanka, jus informavę, turime teisę pratęsti jūsų prašyme nurodytų reikalavimų nagrinėjimo ir atsakymo pateikimo terminą 60 dienų.

Prašymai nagrinėjami nemokamai. Tačiau jei prašymus teiksite nuolat, prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, mes paprašysime sumokėti pagrįstą mokestį už prašymo nagrinėjimą, atsižvelgiant į mūsų informacijos teikimo ar veiksmų, kuriuos prašote atlikti, administracines išlaidas, arba atsisakysime imtis veiksmų pagal jūsų prašymą ir jus apie tai informuosime.

Jei davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, savo sutikimą galite atšaukti: paspaudę atsisakymo nuorodą gautame el. laiške ar žinutėje, paskambinę mums telefonu 1851, parašę el. paštu sveiki@gfbankas.lt, pateikę prašymą raštu GENERAL FINANCING BANKO klientų aptarnavimo skyriuose ar atsiuntę paštu adresu Ukmergės g. 322, Vilnius, LT-12106, taip pat galite keisti sutikimo nustatymus Klientų savitarnos svetainėje ar mobiliojoje programėlėje.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes įsipareigojame reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką, atsižvelgdami į mūsų veiklos ar teisės aktų pasikeitimus. Padarę esminių pakeitimų, informuosime jus interneto svetainėje, Klientų savitarnoje ir/ar el. paštu ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki atnaujintos Privatumo politikos įsigaliojimo.

Kad gautumėte naujausią informaciją apie jūsų duomenų tvarkymą, siūlome periodiškai apsilankyti interneto svetainėje www.gfbankas.lt  ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Po Privatumo politikos patvirtinimo atlikti šie jos pakeitimai:

- 2020-05-19 atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai, nes tapome Banku bei pakeitėme pagrindinės buveinės adresą;

- 2021-01-07 patikslintas telefoninių pokalbių įrašų saugojimo terminas.

goals

> 16 500

2021 m. įgyvendintų klientų

TIKSLŲ

experts

160

ekspertų

KOMANDA

customers

80%

patenkintų

KLIENTŲ

Gear2

16

metų

RINKOJE

Gauk pasiūlymą
bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button