Telefoninių pokalbių privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-01-26

 

UAB GF bankas, rūpindamasis jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindamas jūsų privatumą, siekia jus skaidriai informuoti apie asmens duomenų tvarkymą. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais. Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis atlikdami telefoninių pokalbių įrašymą.

 1. Kas yra atsakingas už mano asmens duomenų apsaugą?

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą yra atsakingas UAB GF bankas, juridinio asmens kodas 300515252, buveinės adresas Ukmergės g. 322-1, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas [email protected], telefono numeris 1851 (skambinant iš užsienio +370 5 203 1588).

2. Kodėl renkate, naudojate ir saugote mano asmens duomenis? Koks šių asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas bei saugojimo terminas? Kam galite perduoti mano asmens duomenis?

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo tikslas

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas

Kam galite perduoti mano asmens duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminas

Bendrųjų konsultacijų telefonu kokybės užtikrinimui.

Pokalbis įrašomas gavus Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

·   Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·   el. pašto paslaugų teikėjams;

·   IP telefonijos paslaugų teikėjai.

Pokalbio įrašas saugomas 1 metus.

Sandorių telefonu sudarymui (įskaitant kreditingumo vertinimų atlikimą ir teisinių prievolių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje įgyvendinimą), informacijos apie Jūsų sudarytus sandorius teikimui ir klausimų atsakymui.

 

Kiti susiję tikslai: klientų aptarnavimo kokybės vertinimas ir aptarnavimo procesų laikymosi patikrinimas, Banko teisėtų interesų gynyba, auditavimas (vidaus auditai, siekiant patikrinti, ar tinkamai laikomasi teisės aktų ir vidaus taisyklių reikalavimų).

Pokalbis įrašomas siekiant atlikti veiksmus būtinus sandorio sudarymui bei užtikrinti tinkamą sandorio vykdymą, o taip pat, atsakymų į Jūsų prašymus, skundus, paklausimus, susijusius su Jūsų sudarytais sandoriais, pateikimui (BDAR 6 str. 1 d. b p.; BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 

Susijusių tikslų teisiniai pagrindai:

klientų aptarnavimo kokybės vertinimas ir aptarnavimo procesų laikymosi patikrinimas, Banko teisėtų interesų gynyba, auditavimas – banko teisėtų interesų įgyvendinimas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

 

 

Pokalbio įrašas saugomas 18 metų, t. y. (maksimali galima sandorio trukmė – 10 metų) ir 8 metai po šio termino.

 

3. Kokią informaciją privalote mums pateikti?

Tais atvejais, kai sudarote sandorį telefonu, mes prašysime Jūsų pateikti tą pačią informaciją, kurios Jūsų būtų prašoma sudarant sandorį skyriuje ar internetu ir Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi taip, kaip nurodyta finansinių paslaugų teikimo privatumo politikoje.

Kai prašote pateikti informaciją apie su Jumis sudarytą sandorį, Bankas užduos Jums klausimus, į kuriuos turėsite atsakyti, siekiant patvirtinti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, Banko darbuotojai informacijos, susijusios su sudarytais sandoriais, telefonu neatskleis.

4. Ar perduosite informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominėje erdvėje yra taikomas BDAR, ją sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) ribų?

Taip. Kai Bankas perduoda Jūsų asmens duomenis el. pašto paslaugų tiekėjui, kuris veikia kaip Banko duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenys yra perduodami JAV bendrovei Microsoft Corporation. Bankas šiam asmens duomenų perdavimui JAV bendrovei Microsoft Corporation remiasi Europos Parlamento ir Tarybos priimtu sprendimu dėl tinkamumo JAV ir ES duomenų privatumo sistemai (nuorodą į sprendimą galite rasti paspaudę ant šios nuorodos). Microsoft Corporation yra sertifikuota JAV ir ES duomenų privatumo sistemos narė (nuoroda į JAV ir ES duomenų privatumo sistemos narės statusą rasite paspaudę ant šios nuorodos). Dėl to, Bankas turi teisinį pagrindą tokiam Jūsų asmens duomenų perdavimui.

5. Kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje aš turiu?

BDAR Jums suteikia teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų rinkimu naudojimu ir saugojimu. Visas BDAR Jums suteikiamas teises galite rasti žemiau, šiame skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog kai kurioms teisėms BDAR numato tam tikras sąlygas bei apribojimus.

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų rinkimu ir saugojimu:

 • teisę gauti patvirtinimą, kad mes renkame, naudojame ar saugome Jūsų asmens duomenis, o taip pat, susipažinti su šiais asmens duomenimis;
 • teisę pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar neteisingus Jūsų asmens duomenis ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • teisę pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai:
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu ir Jūs atšaukiate savo sutikimą;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems pasiekti jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti Jūsų asmens duomenis.
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir/ar saugojimu, kai tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės teisėto intereso pagrindu;
 • teisę pateikti prašymą apriboti (sustabdyti Jūsų asmens duomenų naudojimą be Jūsų sutikimo) apie Jus turimos informacijos naudojimą (išskyrus saugojimą), kai ginčijate asmens duomenų tikslumą ar prieštaraujate Jūsų asmens duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys arba Jums Jūsų asmens duomenų reikia siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir pateikti juos kitam subjektui arba prašyti mūsų juos persiųsti Jūsų nurodytam subjektui, kai tai techniškai įmanoma, jei:
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu arba Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį su Jumis; ir
  • Jūsų asmens duomenys yra naudojami automatizuotomis priemonėmis.
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Lietuvoje priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos apie skundo pateikimą galite rasti adresu lrv.lt).

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į mus, žemiau esančiame skyriuje nurodytais būdais.

6. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis arba norite įgyvendinti savo teises asmens duomenų apsaugos srityje, savo prašymus, klausimus ar skundus galite pateikti:

 • tiesiogiai Banko duomenų apsaugos pareigūnui, el. paštu [email protected];
 • paštu, adresu Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius, Lietuva;
 • prašymą, klausimą ar skundą pateikti raštu, mūsų Banko skyriuose, kurių sąrašą galite rasti paspaudę ant šios nuorodos.

Atkreipiame dėmesį, kad Jums pateikus prašymą dėl Jūsų teisių asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendinimo, Bankas turės nustatyti Jūsų tapatybę, kad galėtų tinkamai įgyvendinti Jūsų prašymą. Todėl, rekomenduojame prašyme pateikti informaciją, iš kurios Bankas galėtų nustatyti Jūsų tapatybę, pvz.: telefono numerį ar su Banku sudarytos finansinių paslaugų teikimo sutarties numerį. Jei prašymą planuojate siųsti el. paštu, rekomenduojame jį siųsti iš el. pašto dėžutės, kurios adresą pateikėte Bankui siekdami sudaryti finansinių paslaugų teikimo sutartį.

Bankui negalint nustatyti Jūsų tapatybės iš prašyme dėl teisių asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendinimo pateiktų duomenų, Bankas gali kreiptis į Jus prašydamas pateikti papildomą informaciją, iš kurios Bankas galės nustatyti Jūsų tapatybę.

goals

> 22 600

2023 m. įgyvendintų klientų

TIKSLŲ

experts

150

ekspertų

KOMANDA

customers

~80%

atsakiusių į apklausą klientų

REKOMENDUOTŲ

Gear2

18

metų

RINKOJE

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button