Prašymų skundų ir paklausimų nagrinėjimo privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2022–07–21

UAB GF bankas, rūpindamasis jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindamas jūsų privatumą, siekia jus skaidriai informuoti apie asmens duomenų tvarkymą. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais. Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją apie tai, kaip teikdami finansines paslaugas mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

 1. Kas yra atsakingas už mano asmens duomenų apsaugą?

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą yra atsakingas UAB GF bankas, juridinio asmens kodas 300515252, buveinės adresas Ukmergės g. 322-1, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas [email protected], telefono numeris 1851 (skambinant iš užsienio +370 5 203 1588).

2. Kodėl renkate, naudojate ir saugote mano asmens duomenis? Koks šių asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas bei saugojimo terminas? Kam galite perduoti mano asmens duomenis?

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo tikslas

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas

Kam galite perduoti mano asmens duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminas

Prašymų ir paklausimų dėl galimybių sudaryti sandorį, administravimui

Jūsų asmens duomenys reikalingi siekiant su Jumis sudaryti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

·   Duomenų saugyklų paslaugų teikėjai;

·   el. pašto paslaugų teikėjai;

·   socialinių tinklų valdytojai (jei paklausimą, prašymą ar skundą pateikiate mums per socialinius tinklus);

·   nuotolinio konsultavimo (angl. LiveChat) platformos tiekėjams, jei prašymas, skundas ar paklausimas bus pateiktas per šį mūsų interneto svetainės funkcionalumą;

·   vidinės komunikacijos ir failų dalinimosi platformos tiekėjai;

·   IT paslaugų teikėjai;

·   išorės audito paslaugų teikėjai;

·   dokumentų archyvavimo ir skaitmenizavimo paslaugų teikėjai.

Jei sandoris sudaromas – 10 metų po sandorio pabaigos, o jei ne – 1 metai nuo atsakymo pateikimo

Prašymų, skundų, paklausimų, kurie susiję su Jūsų sudaryta sutartimi, administravimui

Jūsų asmens duomenys yra reikalingi sutarties su Jumis vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

10 metų po sandorio, su kuriuo susijęs Jūsų prašymas, skundas ar paklausimas, pabaigos

Prašymų, skundų, paklausimų, kurie nėra susiję su jokiu sandoriu, administravimui

Mes turime teisėtą interesą administruoti gaunamus skundus, prašymus ir paklausimus (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

1 metus nuo atsakymo pateikimo

Paslaugų kūrimui ir plėtojimui

 

Mes turime teisėtą interesą, analizuodami gautus paklausimus, prašymus bei skundus susijusius su sudarytomis sutartimis, kurti naujas bei plėtoti esamas paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  IT paslaugų teikėjams.

Šiam tikslui yra analizuojami paskutinių trijų metų duomenys, kurie toliau saugomi aukščiau nurodytus laikotarpius

3. Kokią informaciją privalote mums pateikti?

Jei Jūsų paklausimas, prašymas ar skundas yra susijęs su sutartimi, kurią esate sudarę su mumis, turite mums pateikti informaciją, skirtą Jūsų tapatybės nustatymui (pvz.: sutarties numerį, asmens kodo paskutinius skaičius, el. pašto adresą, telefono numerį ar pan.), pagal kuriuos galėtumėme įsitikinti, kad bendraujame su Jumis. Atkreipiame dėmesį, kad socialiniuose tinkluose bei nuotolinio konsultavimo (angl. LiveChat) įrankiu tokių konsultacijų neteikiame. Be šios informacijos, mes negalėsime tinkamai nustatyti Jūsų tapatybės, dėl ko, siekdami užtikrinti asmens duomenų saugumą, negalėsime atsakyti į Jūsų paklausimą, prašymą ar skundą dėl su Jumis sudarytos sutarties.

Jei siekiate su mumis sudaryti sutartį (pvz.: dėl finansinių paslaugų teikimo) arba Jūsų prašymas, skundas ar paklausimas nėra susijęs su sutartimi, kurią sudarėte su mumis, turite mums nurodyti savo kontaktinius duomenis, kuriais galėtumėme su Jumis susisiekti ar pateikti atsakymą. Nepateikus šios informacijos, negalėsime pateikti Jums atsakymo.

4. Kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje aš turiu?

BDAR Jums suteikia teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų rinkimu naudojimu ir saugojimu. Visas BDAR Jums suteikiamas teises galite rasti žemiau, šiame skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms BDAR taiko tam tikras sąlygas bei apribojimus.

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų rinkimu ir saugojimu:

 • teisę gauti patvirtinimą, kad mes renkame, naudojame ar saugome Jūsų asmens duomenis, o taip pat, susipažinti su šiais asmens duomenimis;
 • teisę pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar neteisingus Jūsų asmens duomenis ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • teisę pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai:
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu ir Jūs atšaukiate savo sutikimą;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems pasiekti jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti Jūsų asmens duomenis
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir/ar saugojimu, kai tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės teisėto intereso pagrindu;
 • teisę pateikti prašymą apriboti (sustabdyti Jūsų asmens duomenų naudojimą be Jūsų sutikimo) apie Jus turimos informacijos naudojimą (išskyrus saugojimą) kai ginčijate asmens duomenų tikslumą ar prieštaraujate Jūsų asmens duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys arba Jums Jūsų asmens duomenų reikia siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti su savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir pateikti juos kitam subjektui arba prašyti mūsų juos persiųsti Jūsų nurodytam subjektui, kai tai techniškai įmanoma, jei:
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu arba Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį su Jumis; ir
  • Jūsų asmens duomenys yra naudojami automatizuotomis priemonėmis.
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Lietuvoje priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos apie skundo pateikimą galite rasti adresu lrv.lt).

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, žemiau esančiame skyriuje nurodytais kontaktais.

5. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu [email protected] ar paštu, adresu Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius.

goals

> 17 800

2022 m. įgyvendintų klientų

TIKSLŲ

experts

150

ekspertų

KOMANDA

customers

80%

patenkintų

KLIENTŲ

Gear2

17

metų

RINKOJE

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button