Privatumo politika kandidatams

Paskutinio atnaujinimo data: 2022–07–21

UAB GF bankas, rūpindamasis jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindamas jūsų privatumą, siekia jus skaidriai informuoti apie asmens duomenų tvarkymą. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais. Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją apie tai, kaip teikdami finansines paslaugas mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

 1. Kas yra atsakingas už mano asmens duomenų apsaugą?

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą yra atsakingas UAB GF bankas, juridinio asmens kodas 300515252, buveinės adresas Ukmergės g. 322-1, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas [email protected], telefono numeris 1851 (skambinant iš užsienio +370 5 203 1588).

2. Kodėl renkate, naudojate ir saugote mano asmens duomenis? Koks šių asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas bei saugojimo terminas? Kam galite perduoti mano asmens duomenis?

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo tikslas

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas

Kam galite perduoti mano asmens duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminas

Darbuotojų atrankoms vykdyti

Jūsų asmens duomenys reikalingi siekiant su Jumis sudaryti sutartį (darbo arba praktikos sutartį) (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

·   Duomenų saugyklų paslaugų teikėjai;

·   el. pašto paslaugų teikėjai.

Jei su Jumis bus sudaroma darbo sutartis, darbuotojų atrankos metu pateiktą informaciją saugosime 10 metų po darbo sutarties pabaigos, o jei darbo sutartis nebus sudaryta – iki atrankos pabaigos

Praktikantų atrankoms vykdyti

Jei su Jumis bus sudaroma praktikos sutartis, atrankos metu pateiktą informaciją saugosime 3 metus po sutarties pabaigos, o jei ji nebus sudaryta – iki atrankos pabaigos

Kandidatų į darbuotojus reputacijos patikrai (tik vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių darbuotojų)

Reputacijos patikra atliekama laikantis mums taikomų teisinių prievolių (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

·   El. pašto paslaugų teikėjai;

·   duomenų saugyklų paslaugų teikėjai;

·   išorės audito paslaugų teikėjai;

·   Lietuvos bankas.

10 metų po darbo sutarties pabaigos. Atkreipiame dėmesį, kad reputacijos patikra atliekama tik atrinktiems kandidatams, prieš sudarant darbo sutartį.

Darbo pasiūlymų ar pasiūlymų dalyvauti naujose atrankose teikimui 1 metus nuo duomenų patiekimo dienos

Jūsų asmens duomenų naudojimui šiuo tikslu mes remiamės Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

·   Duomenų saugyklų paslaugų teikėjai;

·   el. pašto paslaugų teikėjai;

·   IT paslaugų teikėjai.

1 metus nuo sutikimo galiojimo pabaigos

Informacijos rinkimui iš kandidatų buvusių darbdavių

Jei pateikiate savo buvusių darbdavių rekomendacijas, laikome, kad duodate mums sutikimą susisiekti su šiais Jūsų buvusiais darbdaviais (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Iki atrankos pabaigos, o jei davėte sutikimą gauti iš mūsų darbo pasiūlymus ar pasiūlymus dalyvauti mūsų atrankos – 1 metus nuo duomenų pateikimo dienos.

 3. Ar galite rinkti informaciją apie mane iš kitų šaltinių?

Taip, mes galime gauti informacija apie Jus iš kitų šaltinių, kaip tai nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje:

Duomenų šaltinis

Gaunami duomenys

Buvę Jūsų darbdaviai, kurių rekomendacijas pateikėte

Informacija apie Jūsų profesines ir dalykines savybes

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (tik kandidatuojantiems į vadovo ar pagrindines funkcijas atliekančio darbuotojo pareigas)

Informacija apie Jūsų teistumą (neteistumą), informacija apie administracinius nusižengimus, buvimą įtariamuoju ir/ar kaltinamuoju.

4. Kokią informaciją privalote mums pateikti?

Kandidatuodami į siūlomą darbo poziciją ar norėdami tapti praktikantu, turite mums pateikti savo kontaktinius duomenis ir informaciją, pagrindžiančią pozicijai keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jei jie yra keliami). Be šios informacijos negalėsime su Jumis susisiekti ar įvertinti Jūsų tinkamumo pozicijai, į kurią kandidatuojate, užimti. Atkreipiame dėmesį, kad galite pateikti mums ir daugiau informacijos, kuri Jūsų nuomone, gali būti Jums naudinga atrankos metu.

5. Kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje aš turiu?

BDAR Jums suteikia teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų rinkimu naudojimu ir saugojimu. Visas BDAR Jums suteikiamas teises galite rasti žemiau, šiame skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms BDAR taiko tam tikras sąlygas bei apribojimus.

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų rinkimu ir saugojimu:

 • teisę gauti patvirtinimą, kad mes renkame, naudojame ar saugome Jūsų asmens duomenis, o taip pat, susipažinti su šiais asmens duomenimis;
 • teisę pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar neteisingus Jūsų asmens duomenis ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • teisę pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai:
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu ir Jūs atšaukiate savo sutikimą;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems pasiekti jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti Jūsų asmens duomenis
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir/ar saugojimu, kai tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės teisėto intereso pagrindu;
 • teisę pateikti prašymą apriboti (sustabdyti Jūsų asmens duomenų naudojimą be Jūsų sutikimo) apie Jus turimos informacijos naudojimą (išskyrus saugojimą) kai ginčijate asmens duomenų tikslumą ar prieštaraujate Jūsų asmens duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys arba Jums Jūsų asmens duomenų reikia siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti su savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir pateikti juos kitam subjektui arba prašyti mūsų juos persiųsti Jūsų nurodytam subjektui, kai tai techniškai įmanoma, jei:
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu arba Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį su Jumis; ir
  • Jūsų asmens duomenys yra naudojami automatizuotomis priemonėmis.
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą Jūsų asmens duomenų rinkimui, naudojimui, saugojimui;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Lietuvoje priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos apie skundo pateikimą galite rasti adresu lrv.lt).

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, žemiau esančiame skyriuje nurodytais kontaktais.

6. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu [email protected] ar paštu, adresu Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius.

goals

> 17 800

2022 m. įgyvendintų klientų

TIKSLŲ

experts

150

ekspertų

KOMANDA

customers

80%

patenkintų

KLIENTŲ

Gear2

17

metų

RINKOJE

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button