Kas yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas?

Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.

Taip pat pinigų plovimu laikomas turto tikrosios kilmės, šaltinio, vietos, judėjimo, nuosavybės teisių arba su nuosavybe susijusių teisių nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu ir turto įgijimas, valdymas ar naudojimas, įgijimo (perdavimo) metu žinant, kad šis turtas įgytas nusikalstamu būdu. Taip pat pinigų plovimu laikomas rengimasis, pasikėsinimas padaryti, bendrininkavimas darant bet kurią iš aukščiau nurodytų veiklų.

Teroristų finansavimas – veika, kuri laikoma nusikaltimu pagal 1999 m. gruodžio 9 d. Tarptautinės konvencijos dėl kovos su terorizmo finansavimu 2 straipsnį.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija – atitinkamų priemonių įgyvendinimas, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Principas „Pažink savo klientą“

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, taip pat kiti teisės aktai, įskaitant Lietuvos banko valdybos 2015-02-12 nutarimu Nr. 03-17 patvirtinti Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, bankams numato pareigą savo naujų bei esamų klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, nes bankams būtina:

  • žinoti, kokia veikla klientas verčiasi (koks jo verslo pobūdis), analizuoti jo veiklą;
  • nustatyti kliento ir kliento naudos gavėjo tapatybę, įsitikinti, ar klientas veikia savo vardu, ar yra kieno nors kontroliuojamas;
  • vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų banko turimas žinias apie klientą, jo verslą ir lėšų kilmę;
  • nustatyti kliento lėšų šaltinį (kilmę).

Aukščiau nurodytą pareigą vykdyti sandorių tyrimą bankas gali atlikti tik gavęs iš kliento paaiškinimus dėl kliento atliekamų operacijų bei tokias operacijas pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius kliento pateiktus paaiškinimus.

Bankas taip pat turi pareigą nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kliento bei naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją. Ši nuostata taikoma ne tik naujiems, bet ir jau esamiems bankų klientams. Todėl apie pasikeitusius bet kokius duomenis klientas privalo pranešti bankui.

Fizinio asmens klausimynas arba Duomenų atnaujinimo anketa yra vienas iš būdų bankui pažinti savo klientą, todėl šių dokumentų pildymas klientui yra privalomas.

Kodėl bankas prašo Klientų pateikti informaciją ir dokumentus?

Siekiant sklandaus ir patikimo bendradarbiavimo su klientu, bankas gali paprašyti pateikti informaciją, kuri leistų susidaryti išsamų vaizdą apie kliento veiklą, naudos gavėjus, lėšų kilmę ir panašiai.

Bankus taip pat saisto labai griežti teisės aktų reikalavimai, įpareigojantys įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, kurio tikslas yra užtikrinti, kad banku nesinaudotų sukčiai, pajamas iš nelegalios veiklos gaunantys asmenys ir panašiai. Tokie asmenys kelia grėsmę kitiems banko klientams.

Mūsų darbuotojai gali paprašyti dokumentų, kurie pagrįstų kliento sudarytą sandorį ar atliktą operaciją. Dokumentai gali būti įvairūs: kliento sąskaitų kituose bankuose ar finansų įmonėse išrašai, pažymos iš Sodra, VMI deklaracijos, dokumentai, liudijantys, kad buvo parduotas turtas arba paveldėtas palikimas, dovanojimo sandorio dokumentai ir kt. Šių dokumentų prašome tam, kad klientas pagrįstų teisėtą lėšų kilmę ir būtų galima apsaugoti kitų klientų interesus.

Bankai tarpusavyje nesidalina informacija apie klientus, todėl mūsų darbuotojai negali žinoti to, ką galbūt jau žino apie klientą kitas bankas ar finansų įmonė. Bankai taip pat neturi prieigos prie VMI ar Sodra duomenų bazių informacijos, todėl klientas pats turi surinkti ir pateikti bankui prašomus dokumentus.

Kas gali nutikti, jeigu Klientas atsisakys pateikti prašomą informaciją ar dokumentus?

Jeigu klientas nepateikia, vengia arba atsisako pateikti banko prašomą informaciją arba kliento pateikta informacija yra nepakankama, bankas nutraukia arba sustabdo kliento sandorių vykdymą, naujų paslaugų teikimą, kadangi to nedarydamas pažeistų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus. Jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, galima daryti prielaidą, kad yra atliekamos įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai, bankas privalo informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

UAB GF bankas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi griežtomis etikos ir moralės normomis, todėl dirba tik su tais klientais, kurių lėšos ir turtas yra pagrįsti, o jų teisėtumas nekelia abejonių, bei kurių sąskaitose vykstančių piniginių operacijų lėšų kilmė nėra susijusi su nusikalstama veikla arba šiomis operacijomis/sandoriais nesiekiama nuslėpti minimų lėšų kilmės.

Kaip bankas užtikrina mano pateiktų duomenų saugumą?

Visiems kliento pateiktiems duomenims Fizinio asmens anketoje, Duomenų atnaujinimo anketoje, dokumentuose ir panašiai, yra taikomos griežtos saugumo ir konfidencialumo taisyklės.

Klientų duomenis trečiosioms šalims bankas atskleidžia tik gavęs raštišką kliento sutikimą arba kai duomenis atskleisti reikalauja teisės aktai (pavyzdžiui: mokesčių inspekcijai, policijai, muitinei ir pan.).

Mes užtikriname kliento tapatybės, jo vardu atidarytų sąskaitų, indėlių ir sandorių slaptumą. Visa kliento pateikta informacija bankui yra neatskleistina informacija. Jokie tretieji asmenys (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis) negalės susipažinti ar kitaip sužinoti kliento bankui pateiktų duomenų.

Kodėl bankas klausia klientų, ar jie ir jų artimieji šeimos nariai dalyvauja politinėje veikloje?

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas bankus įpareigoja surinkti informaciją, ar jų klientai nėra politiškai paveikiami (pažeidžiami) asmenys, arba tokių asmenų artimieji šeimos nariai/artimieji pagalbininkai. Jeigu esate politiškai paveikiamas asmuo, tokio asmens artimasis šeimos narys/artimasis pagalbininkas, Jums gali reikėti pateikti bankui papildomos informacijos apie lėšų kilmę ir jų šaltinį, tačiau banko teikiamoms paslaugoms tai neturės jokios įtakos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra paskelbusi sąrašą pareigybių, kurios laikomos svarbiomis viešosiomis pareigomis. Jeigu klientas eina šias pareigas, jis bus laikomas politiškai paveikiamu (pažeidžiamu) asmeniu.

 

Kokie teisės aktai reglamentuoja „Pažink savo klientą“ principo taikymą?
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
  • Bankų įstatymas
  • Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
  • Lietuvos Banko valdybos nutarimai
  • Finansinių Nusikaltimų Tyrimo Tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymai
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai.
Kaip dažnai Klientas turi atnaujinti informaciją apie save?

Įgyvendindamas teisės aktuose įtvirtintus kliento pažinimo reikalavimus, bankas periodiškai prašo Klientų atnaujinti informaciją apie save užpildant fizinio asmens anketą arba duomenų atnaujinimo anketą. Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo įvairių aplinkybių, pvz. galimos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos. Bankas Klientą informuoja apie artėjančią datą iki kada informacija turi būti atnaujinta.

 

Kodėl tam tikrų veiksmų atlikimas yra ribojamas neužpildžius duomenų atnaujinimo anketos?

Teisės aktai įpareigoja banką turėti aktualią informaciją apie Klientą, įskaitant duomenis apie pajamas, vykdomą veiklą, gyvenamąją vietą ir panašiai. Klientui vengiant atnaujinti prašomą informaciją, bankas gali taikyti poveikio priemones, tokias kaip lėšų judėjimo ribojimas ir kt. Laiku ir tinkamai užpildžius duomenų atnaujinimo anketą, jokie ribojimai nėra taikomi.

Kur kreiptis dėl apribotų lėšų arba dokumentų pateikimo?

Jeigu turite klausimų dėl Banko prašomų dokumentų ar paaiškinimų dėl pervestų į Banką lėšų kilmės arba lėšų išvedimo ribojimo taikant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ar tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimus, maloniai prašome susisiekti elektroniniu paštu [email protected]

Kodėl turiu pildyti fizinio asmens anketą?

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktų reikalavimai Banką įpareigoja surinkti informaciją apie savo Klientus ir taip įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“. Fizinio asmens anketa yra viena iš priemonių, leidžiančių surinkti aktualią informaciją apie savo Klientus tiek užmezgant dalykinius santykius, tiek ir juos tęsiant.

Ar fizinio asmens anketą turi pildyti nepilnamečiai asmenys?

Taip, anketą turi pildyti ir nepilnamečiai asmenys. Nepilnamečių iki 14 metų amžiaus anketas pasirašo vienas iš tėvų, įtėvių arba teismo nustatytas globėjas. Nepilnamečiai nuo 14-18 metų fizinio asmens anketas pasirašo kartu su tėvais, įtėviais arba teismo nustatytais globėjais.

Kokiomis kalbomis galiu pildyti fizinio asmens anketą arba teikti paaiškinimus/dokumentaciją?

Klientai fizinio asmens anketą gali užpildyti tik lietuvių kalba. Banko prašomus dokumentus Klientas gali pateikti ir užsienio kalba, tačiau Bankui paprašius, dokumentai turi būti pateikiami išversti į lietuvių kalbą.

Kodėl klientai turi pateikti informaciją apie mokesčių mokėjimą užsienyje ir mokesčių mokėtojo kodą?

Remiantis Bendruoju duomenų teikimo standartu (angl. Common Reporting Standard, CRS) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimu „Dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo“ – visos finansų institucijos privalo rinkti ir tikrinti informaciją apie Kliento arba Kliento galutinių naudos gavėjų / kontroliuojančiųjų asmenų rezidavimo valstybę (-es) mokesčių tikslais.

Daugiau informacijos galite rasti https://www.vmi.lt/evmi/crs-teisine-baze ir https://www.vmi.lt/evmi/fatca-teisine-baze

Kodėl turiu nurodyti planuojamus pervedimus į taupomąją sąskaitą? Ar galėsiu atlikti įmokėjimus/išmokėjimus jeigu faktiniai pervedimai bus mažesni/didesni nei pažymėta anketoje?

Ši informacija Bankui yra reikalinga tam, kad būtų galima suprasti Kliento veiklą, įnešamų lėšų pobūdį ir prognozuoti galimus pervedimų srautus ateityje. Tai taip pat leidžia suprasti, kokio dydžio pervedimai yra būdingi konkrečiam Klientui, o kokie pervedimai traktuotini kaip neįprasti. Jeigu nutiktų taip, kad faktiniai pervedimai labai skirtųsi nuo anketoje pateiktos informacijos, Bankas gali užduoti papildomus klausimus, paprašyti pateikti dokumentus ar paprašyti atnaujinti anketos duomenis.

Kodėl bankas kartais prašo pateikti informaciją ir duomenis apie kliento sąskaitas kitose finansų įstaigose?

Teisės aktai Banką įpareigoja surinkti informaciją apie dalykinių santykių su Klientu tikslą, pobūdį ir lėšų kilmę. Informacija apie Kliento atliekamas operacijas ir turimas lėšas kitose finansų įstaigose padeda nustatyti, ar Banke vykdomi lėšų pervedimai Klientui yra įprasti ir būdingi. Tokia informacija taip pat gali pagrįsti į Banką pervestų lėšų kilmę bei Kliento ekonomines galimybes konkretaus dydžio sandoriams Banke sudaryti.

Ar bankas nepažeidžia bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų prašydamas pateikti asmeninę kliento ar su juo susijusių asmenų, įmonių, partnerių, kontrahentų informaciją?

Prašymas pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, kuriuose yra Kliento ir kitų asmenų asmens duomenys, nėra laikomas BDAR pažeidimu, nes  siekiama įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ ir kitus teisės aktų reikalavimus.

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button