Kas yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas?

Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.

Taip pat pinigų plovimu laikomas turto tikrosios kilmės, šaltinio, vietos, judėjimo, nuosavybės teisių arba su nuosavybe susijusių teisių nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu ir turto įgijimas, valdymas ar naudojimas, įgijimo (perdavimo) metu žinant, kad šis turtas įgytas nusikalstamu būdu. Taip pat pinigų plovimu laikomas rengimasis, pasikėsinimas padaryti, bendrininkavimas darant bet kurią iš aukščiau nurodytų veiklų.

Teroristų finansavimas – veika, kuri laikoma nusikaltimu pagal 1999 m. gruodžio 9 d. Tarptautinės konvencijos dėl kovos su terorizmo finansavimu 2 straipsnį.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija – atitinkamų priemonių įgyvendinimas, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Principas „Pažink savo klientą“

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, taip pat kiti teisės aktai, įskaitant Lietuvos banko valdybos 2015-02-12 nutarimu Nr. 03-17 patvirtinti Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, bankams numato pareigą savo naujų bei esamų klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, nes bankams būtina:

  • žinoti, kokia veikla klientas verčiasi (koks jo verslo pobūdis), analizuoti jo veiklą;
  • nustatyti kliento ir kliento naudos gavėjo tapatybę, įsitikinti, ar klientas veikia savo vardu, ar yra kieno nors kontroliuojamas;
  • vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų banko turimas žinias apie klientą, jo verslą ir lėšų kilmę;
  • nustatyti kliento lėšų šaltinį (kilmę).

Aukščiau nurodytą pareigą vykdyti sandorių tyrimą bankas gali atlikti tik gavęs iš kliento paaiškinimus dėl kliento atliekamų operacijų bei tokias operacijas pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius kliento pateiktus paaiškinimus.

Bankas taip pat turi pareigą nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kliento bei naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją. Ši nuostata taikoma ne tik naujiems, bet ir jau esamiems bankų klientams. Todėl apie pasikeitusius bet kokius duomenis klientas privalo pranešti bankui.

Fizinio asmens klausimynas arba Duomenų atnaujinimo anketa yra vienas iš būdų bankui pažinti savo klientą, todėl šių dokumentų pildymas klientui yra privalomas.

Kodėl bankas prašo Klientų pateikti informaciją ir dokumentus?

Siekiant sklandaus ir patikimo bendradarbiavimo su klientu, bankas gali paprašyti pateikti informaciją, kuri leistų susidaryti išsamų vaizdą apie kliento veiklą, naudos gavėjus, lėšų kilmę ir panašiai.

Bankus taip pat saisto labai griežti teisės aktų reikalavimai, įpareigojantys įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, kurio tikslas yra užtikrinti, kad banku nesinaudotų sukčiai, pajamas iš nelegalios veiklos gaunantys asmenys ir panašiai. Tokie asmenys kelia grėsmę kitiems banko klientams.

Mūsų darbuotojai gali paprašyti dokumentų, kurie pagrįstų kliento sudarytą sandorį ar atliktą operaciją. Dokumentai gali būti įvairūs: kliento sąskaitų kituose bankuose ar finansų įmonėse išrašai, pažymos iš Sodra, VMI deklaracijos, dokumentai, liudijantys, kad buvo parduotas turtas arba paveldėtas palikimas, dovanojimo sandorio dokumentai ir kt. Šių dokumentų prašome tam, kad klientas pagrįstų teisėtą lėšų kilmę ir būtų galima apsaugoti kitų klientų interesus.

Bankai tarpusavyje nesidalina informacija apie klientus, todėl mūsų darbuotojai negali žinoti to, ką galbūt jau žino apie klientą kitas bankas ar finansų įmonė. Bankai taip pat neturi prieigos prie VMI ar Sodra duomenų bazių informacijos, todėl klientas pats turi surinkti ir pateikti bankui prašomus dokumentus.

Kas gali nutikti, jeigu Klientas atsisakys pateikti prašomą informaciją ar dokumentus?

Jeigu klientas nepateikia, vengia arba atsisako pateikti banko prašomą informaciją arba kliento pateikta informacija yra nepakankama, bankas nutraukia arba sustabdo kliento sandorių vykdymą, naujų paslaugų teikimą, kadangi to nedarydamas pažeistų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus. Jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, galima daryti prielaidą, kad yra atliekamos įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai, bankas privalo informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

UAB GF bankas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi griežtomis etikos ir moralės normomis, todėl dirba tik su tais klientais, kurių lėšos ir turtas yra pagrįsti, o jų teisėtumas nekelia abejonių, bei kurių sąskaitose vykstančių piniginių operacijų lėšų kilmė nėra susijusi su nusikalstama veikla arba šiomis operacijomis/sandoriais nesiekiama nuslėpti minimų lėšų kilmės.

Kaip bankas užtikrina mano pateiktų duomenų saugumą?

Visiems kliento pateiktiems duomenims Fizinio asmens anketoje, Duomenų atnaujinimo anketoje, dokumentuose ir panašiai, yra taikomos griežtos saugumo ir konfidencialumo taisyklės.

Klientų duomenis trečiosioms šalims bankas atskleidžia tik gavęs raštišką kliento sutikimą arba kai duomenis atskleisti reikalauja teisės aktai (pavyzdžiui: mokesčių inspekcijai, policijai, muitinei ir pan.).

Mes užtikriname kliento tapatybės, jo vardu atidarytų sąskaitų, indėlių ir sandorių slaptumą. Visa kliento pateikta informacija bankui yra neatskleistina informacija. Jokie tretieji asmenys (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis) negalės susipažinti ar kitaip sužinoti kliento bankui pateiktų duomenų.

Kodėl bankas klausia klientų, ar jie ir jų artimieji šeimos nariai dalyvauja politinėje veikloje?

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas bankus įpareigoja surinkti informaciją, ar jų klientai nėra politiškai paveikiami (pažeidžiami) asmenys, arba tokių asmenų artimieji šeimos nariai/artimieji pagalbininkai. Jeigu esate politiškai paveikiamas asmuo, tokio asmens artimasis šeimos narys/artimasis pagalbininkas, Jums gali reikėti pateikti bankui papildomos informacijos apie lėšų kilmę ir jų šaltinį, tačiau banko teikiamoms paslaugoms tai neturės jokios įtakos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra paskelbusi sąrašą pareigybių, kurios laikomos svarbiomis viešosiomis pareigomis. Jeigu klientas eina šias pareigas, jis bus laikomas politiškai paveikiamu (pažeidžiamu) asmeniu.

 

Kokie teisės aktai reglamentuoja „Pažink savo klientą“ principo taikymą?
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
  • Bankų įstatymas
  • Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
  • Lietuvos Banko valdybos nutarimai
  • Finansinių Nusikaltimų Tyrimo Tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymai
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai.
bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button