Prašymas atidėti įmokų mokėjimą

Klientas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 18-1 straipsniu, gali pateikti bankui prašymą dėl įmokų mokėjimo atidėjimo, jeigu kliento finansinė padėtis ženkliai suprastėjo, dėl ko įmokų mokėjimas pagal turimus finansinius įsipareigojimus bankui tapo sudėtingas ar neįmanomas. 

Klientas gali pateikti bankui prašymą dėl įmokų mokėjimo atidėjimo, jeigu kliento finansinė padėtis ženkliai suprastėjo, dėl ko įmokų mokėjimas pagal turimus finansinius įsipareigojimus bankui tapo sudėtingas ar neįmanomas. Bankui patenkinus kliento prašymą, klientas bus atleistas nuo įmokų, palūkanų, kitų susijusių mokesčių ir negrąžintos skolos dalies mokėjimo Bankui kliento prašyme nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams. Teikiant prašymą, klientas turės pasirinkti konkrečią priežastį, dėl ko susidarė aukščiau nurodyta situacija, pridėti tai pagrindžiančius dokumentus bei pasirinkti įmokų skaičių, kurių mokėjimą prašo atidėti.

Bankas, priimdamas sprendimą, visais atvejais analizuos, ar įmokos dydžio ir sumažėjusių kliento gaunamų pajamų santykis vis dar atitinka Vartojimo kredito įstatyme numatytą ribą. Patenkinus kliento prašymą, atidėtos įmokos bus perskaičiuojamos ir sudaromas atnaujintas įmokų mokėjimo grafikas.

Prašymas grąžinti permoką

Permoka gali būti grąžinta, jei kliento sudarytos (-ų) sutarties (-ių) galutiniai mokėjimo (-ų) terminai pagal sandorį (-ius) yra pasibaigę ir klientas tinkamai įvykdė visus savo įsipareigojimus. Jei pagal sandorį (-ius) vykdytinų įsipareigojimų prievolė nesibaigė, pinigų sumos, pervestos iki prievolės vykdymo termino, negrąžinamos, o susidariusią permoką užskaitysime kaip būsimus kliento mokėjimus.

Prašymas nutraukti vartojimo paskolos sutartį

Atsisakyti sutarties klientas gali per 14 kalendorinių dienų nuo sandorio sutarties sudarymo dienos. Kad pasinaudotų šia teise, iki nurodyto termino pabaigos Klientas turi pranešti apie sutarties atsisakymą. Pasinaudojęs šia teise, nedelsdamas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą išsiuntimo dienos, Klientas grąžina išmokėtą vartojimo paskolą ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėta vartojimo paskola, iki vartojimo paskolos grąžinimo dienos. Palūkanos apskaičiuojamos pagal Sandoryje nurodytą palūkanų normą. Grąžindamas vartojimo paskolą ir palūkanas, klientas taip pat privalo sumokėti kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius. Kompensacijos dydis yra 1,03 Eur. Pasikeitus mokesčių dydžiams, kompensacijos dydis gali keistis.

Prašymas išduoti pažymą

Klientui pageidaujant, galime išduoti pažymą apie esamus įsipareigojimus, sumokėtas įmokas, galutinį atsiskaitymą, taip pat sutarties kopiją. 

Skundo forma

Jeigu  manai, kad Tavo, kaip kliento, teisės yra pažeistos, gali  pateikti skundą/pareiškimą, kuriame būtų nurodytas konkretus pažeidimas  ir/ar susijusios aplinkybės, o taip pat suformuluotas aiškus reikalavimas/pageidavimas (kokius , Tavo manymu, turėtų atlikti veiksmus tam, kad Tavo skundas būtų patenkintas).

Rašytiniai skundai turi būti tvarkingi, įskaitomi, parašyti valstybine kalba, juose turi būti nurodytas kliento (atstovo) vardas, pavardė, skundo pateikimo data, tikslus kliento adresas, jei norima gauti atsakymą, kontaktinio telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jei klientas tokį turi), kita kontaktinė informacija, pageidaujamas informacijos apie nagrinėjimo rezultatą pateikimo būdas (žodžiu, el. paštu, raštu), kliento ar jo atstovo parašas bei atstovavimą patvirtinantys dokumentai (jei klientas atstovaujamas).

Prašymas pateikti Informavimo dokumento kopiją

Jei norėtum gauti Informavimo dokumento kopiją, turi pateikti prašymą ir nurodyti būdą, kuriuo dokumento kopiją pageidautum gauti.

 

Prašymas dėl asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo

Gali kreiptis dėl savo kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir susipažinti su duomenų tvarkymu, prašyti ištaisyti asmens duomenis ir (ar) sustabdyti duomenų tvarkymą, sunaikinti duomenis ar nesutikti su duomenų tvarkymu ir kt. Prašymus išnagrinėjame ne vėliau kaip per 30 dienų. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą čia.

Prašymas atblokuoti sandorio sudarymo galimybę dėl klaidingai nurodytos banko sąskaitos

Jeigu neteisingai nurodei banko sąskaitos numerį ir dėl saugumo automatiškai užblokuojama galimybė sudaryti sandorį, Tau reikės pateikti prašymą dėl galimybės atblokavimo.

Prašymas pašalinti informaciją iš skolininkų administravimo informacinės sistemos

Jeigu Tavo asmens duomenimis pasinaudojo tretieji asmenys ir dėl to buvo sudaryta vartojimo paskolos sutartis, turi galimybę pateikti mums prašymą pašalinti informaciją apie susidariusį įsiskolinimą iš skolininkų administravimo informacinės sistemos. Tavo prašymas bus patenkintas tuo atveju, jeigu dėl to bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, o mes būsime pripažinti nukentėjusiu asmeniu.

Prašymas atblokuoti sandorio sudarymo galimybę neatsakius į kontrolinius klausimus

Jei Tau buvo užblokuota galimybė sudaryti vartojimo paskolos sutartį dėl to, kad neteisingai atsakei į kontrolinius klausimus, išimties tvarka ši galimybė gali būti atblokuota. Tam, kad galėtume įvertinti visą situaciją, mums reikalingas Tavo patvirtinimas, kad sutarties sudarymo metu Tu turi tik vieną galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Prašymas priskirti įmoką kito asmens įsipareigojimams

Jeigu sumokėjai įmoką už kitą asmenį, kuris turi įsipareigojimų mums, tačiau Tavo mokėjimas buvo įskaitytas į Tavo turimą finansinį įsipareigojimą,  gali pateikti prašymą ir nurodyti, kurio asmens finansiniams įsipareigojimams padengti sumokėta įmoka turi būti įskaityta.  

Prašymas užskaityti įmoką

Jeigu savo vartojimo paskolos įmoką sumokėjai, tačiau dėl  mokėjimo nurodyme pateiktų  neteisingų/netikslių duomenų Tavo mokėjimas nebuvo įskaitytas, turėtum užpildyti šį prašymą dėl įmokos užskaitymo.

Prašymas nesudaryti vartojimo paskolos sutarties dėl pamestų dokumentų

Jei pametei savo asmens dokumentus ir bijai, kad kažkas jais pasinaudodamas gali Tavo vardu sudaryti vartojimo paskolos sutartį, pateik prašymą nesudaryti vartojimo paskolos sutarties Tavo vardu iki atskiro prašymo pateikimo.

Prašymas anuliuoti vartojimo paskolos sandorį

Jei sandorį pageidauji laikyti nesudarytu, privalai pateikti prašymą tokį sandorį anuliuoti.  Sandoris gali būti anuliuojamas ir laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento tik tuo atveju, jeigu pinigai dar nebuvo Tau pervesti/perduoti. Susieto vartojimo paskolos sandoris nutrūksta automatiškai Tau pasinaudojus teise atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties.

Paraiška įvertinti mokumą ne automatiniu būdu

Siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą, galime atlikti ekspertinį Tavo kreditingumo vertinimą. Tai reiškia, kad kreditingumo vertinimas bus atliktas kombinuotai kartu panaudojant automatizuotas sprendimų priėmimo priemones ir žmogaus įsikišimą.   Užpildytą „Vartojimo kredito paraišką“ prašytume pateikti kartu su paskutinių 4 mėnesių banko išrašu, kuriame būtų matomos visos Tavo pajamos ir išlaidos.

Prašymas dėl terminuoto indėlio sutarties sąlygų pakeitimo

Pakeisti indėlio sutarties sąlygas (pasirinkti/atšaukti automatinį indėlio sutarties pratęsimą) galite užpildę šį prašymą ir pasirašę el. parašu atsiųsti mums el.paštu arba atvykti ir pateikti prašymą mūsų Banko skyriuose.

Prašymas dėl terminuoto indėlio nutraukimo prieš terminą

Yra galimybė nutraukti Terminuoto indėlio sutartį prieš terminą - pasirinkus grąžinimą arba automatinį nutraukto indėlio lėšų įskaitymą naujam indėliui. Prašymas gali būti pasirašytas el. parašu ir atsiųstas mums el. paštu arba pateiktas Banko skyriuose. 

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button